Garantie

Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijkosten. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen. Op horeca meubilair wordt er geen garantie gegeven. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen, voor een door ons aangegeven periode. Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen. Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen.

 • Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij.

 • De goederen niet of niet volledig betaald heeft.

 • Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.
 • 
Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen.
 • 
Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruik.
 • 
De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.

 • Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, branders en thermokoppels van doner en shoarmaapparatuur, deurrubber, bedieningsknoppen, etc.
 • Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (09.00 – 17.00 uur).
 • Weekend en de avonduren alleen met een servicecontract.

 • Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.
 • 
Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie. 

 • Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.
 • 
Artikelen aangeboden in de categorie gebruikt worden zonder garantie geleverd.